Obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v tomto obchodě.  Pečlivě je prosím přečti, abys věděl/a, jak nákup u nás probíhá a co dělat, když budeš mít něco k řešení …

Název:                 Bjež Original, s.r.o.
Sídlo :                  Dřevčice 174, 25001

Provozovna/kontaktní adresa :  Bjež Original, s.r.o., Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely, 19700

IČ:                        08830541

DIČ:                     CZ08830541

Telefon:               +420 733 737 079
Email:                  napis@bjez.cz
Jednatel:              Alžběta Ježková

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324977

Obecné informace

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.bjez.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

Respektujte prosím autorská práva.

Kupní smlouva

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“).
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

Dodací podmínky

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, odesíláme zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí platby na účet, případně při platbě na dobírku.

Zboží, které není skladem nebo je vyráběno na zakázku,  doručíme (po našem předchozím potvrzení) ve lhůtě do 3-5 týdnů od schválení grafických podkladů zákazníkem/kupujícím a přijetí 50% zálohy z konečné ceny zakázky.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.  Doporučujeme, aby při přebírání zboží došlo k okamžité kontrole obalů balíčku a samozřejmě i jeho obsahu.  V případě zjištění porušení obalu zásilky či jiných nesrovnalostí, doporučujeme ihned tuto skutečnost reklamovat u České Pošty či konkrétního přepravce.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešleme emailem na kontaktní email kupujícího.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Doprava

 1. zboží je možné předat osobně (po předchozí domluvě !) v provozovně prodávajícího, adresa Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely
 2. zboží je možné zaslat prostřednictvím Zásilkovny, DPD a České Pošty po předchozím převodu částky na účet prodávajícího.
 3. zboží je možné zaslat prostřednictvím DPD a České Pošty na dobírku.
 4. odeslání zboží na Slovensko je možné pouze po platbě předem, prostřednictvím Zásilkovny a SK kurýra.

Platba

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu. V případě nákupu v hodnotě nad 2.000,- Kč je doprava prostřednictvím Zásilkovny zdarma.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

 

Bezhotovostně převodem na náš účet číslo

CZK: 2601747619/2010

EUR: 2801747621/2010

IBAN:
CZ2620100000002801747621

BIC: FIOBCZPPXXX

POZOR!  Platby v EUR přijímáme pouze pro objednávky provedené v EUR! Platba za objednávku zadanou v eshopu v CZK bude ponížena o poplatek a vrácena!

Dobírkou při doručení v rámci ČR společností, ČP a DPD.

V hotovosti  (po předchozí domluvě) v provozovně prodávajícího na adrese Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely

Platbou kartou v provozovně prodávajícího Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely

V hotovosti (po předchozí domluvě !) na akci, kde se budeme vyskytovat

 

Nabytí vlastnického práva

 1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.
 2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

Výroba týmových čelenek (produkty vyráběné na míru)

Sleva za odebraný počet ks se týká jednoho unikátního designu/barevnosti.

V případě realizované objednávky, při odběru  22ks a výše (jeden grafický návrh),  je cena  grafického zpracování a tiskové přípravy zdarma.  Při nižším počtu objednaných ks 500,- bez DPH

V případě nerealizované objednávky zákazník  souhlasí s úhradou grafických prací ve výši 500Kč/h bez DPH pokud si bude zákazník přát provést změnu v grafickém návrhu již po odsouhlasení návrhu,  souhlasí s úhradou grafických prací ve výši 500,-/h bez DPH (bude přičteno k celkové částce
a uvedeno na faktuře).

Zákazník zadáním objednávky potvrzuje, že k zadaným grafickým podkladům (loga) vlastní patřičné autorské právo či oficiální licenci k použití.

Týmové čelenky vyrábíme přesně na vaše přání, s vaším logem, obrázky a grafikou jen pro vás. V tomto případě tedy není možné využít zákonné lhůty 14 dnů na odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vrácení zboží je možné pouze písemnou formou (prosíme o vyplnění tohoto formuláře), zasláním poštou na naši adresu uvedenou výše.

V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, jméno, adresa kupujícího a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla bankovního účtu kupujícího. Budeme rádi pokud nám napíšete důvod vrácení zboží, ale není to nutné.
Zásilku ve vlastním zájmu pošlete jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku je možnost poté zásilku na poště vyreklamovat).

Zásilka nesmí být odeslána na dobírku, v takovém případě nebude převzata a bude Vám vrácena zpět.

Zboží musí být vráceno (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze společnosti Bjež Original, s.r.o, se sídlem Dřevčice 174, Brandýs nad Labem, PSČ 25001, IČ:  08830541 (dále také jako „správce“) a s jejich zpracováním.

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám společnosti Bjež Original, s.r.o.,  včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv)

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce o vysvětlení, b) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může na správce nebo zpracovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Mimosoudní stížnosti spotřebitelů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Závěrečné ustanovení

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.02.2016.